مسئله معاد مسؤولیت‌پذیری را به همراه دارد

مفسر قرآن کریم گفت: معاد مهم‌ترین مسئله است، افراد در جاهلیت بت‌ها را بدون مسؤولیت می‌پرستیدند زیرا به معاد اعتقاد نداشتند، اگر معاد نباشد مسؤولیت نیست.

<
از: خبرگزاری فارس
مسئله معاد مسؤولیت‌پذیری را به همراه دارد