Home

زیان‌دهی بانک‌ها به چالش اصلی نظام بانکی تبدیل شده است

مدیرعامل بانک قوامین گفت: زیان‌ده بودن بانک‌ها جذابیت افزایش سرمایه را برای سهامدار از بین می‌برد و همین مساله موجب شده اغلب بانک‌ها نتوانند نسبت ۸ درصد کفایت سرمایه مد نظر استاندارد قبلی کمیته بال را رعایت کنند.

از: خبرگزاری فارس
زیان‌دهی بانک‌ها به چالش اصلی نظام بانکی تبدیل شده است