سلیم مؤذن‌زاده وقتی می‌خواند تماشایی بود/ صدق و صفا رمز ماندگاری استاد بود

یکی از خوانندگان کشورمان گفت: مرحوم مؤذن‌زاده اردبیلی درباره انتخاب شعر و سرمایه شعری واقعاً سرمایه‌دار بود؛ به زبان فارسی، ترکی و عربی شعر می‌خواند؛ در یک آنْ لحن و زبان شعر را تغییر می‌داد.

<
از: خبرگزاری فارس
سلیم مؤذن‌زاده وقتی می‌خواند تماشایی بود/ صدق و صفا رمز ماندگاری استاد بود