Home

اتصال فاضلاب محله به سیستم فاضلاب شهری تا نوسازی بافت فرسوده در ونک

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران خواستار اتصال فاضلاب محله ونک به سیستم فاضلاب شهری شد و گفت: در این رابطه باید همکاری های لازم از جانب سایر نهادها انجام شود ضمن اینکه سیستم برق رسانی مناسبی نیز در سطح محله به ویژه خیابان های شرافتی و شهید رجبی وجود ندارد که باید در این رابطه نیز اقداماتی در دستور کار قرار گیرد.

از: خبرگزاری فارس
اتصال فاضلاب محله به سیستم فاضلاب شهری تا نوسازی بافت فرسوده در ونک