Home

«شهید علیمحمدی» دانشمند خستگی نا‌پذیر و مرد عمل بود

دبیر اسبق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت گفت: شهید علیمحمدی دانشمند خستگی نا‌پذیر و مرد عمل بود که نشان داد وقتی اعتقاد به راهی وجود داشته باشد رسیدن به هدف هموارتر می‌شود.

از: خبرگزاری فارس
«شهید علیمحمدی» دانشمند خستگی نا‌پذیر و مرد عمل بود