Home

عدم حضور وزیر کشور در جلسات مناسب‌سازی/ پیمانکاران با مفاهیم مناسب‌سازی غریبه‌اند

رئیس دبیرخانه ستادهماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور گفت: وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد مناسب‌سازی حتی یک بار هم در جلسات این ستاد حضور نداشته است و دستگاه‌های اجرایی نیز از وظایف قانونی خود غافل شده‌اند.

از: خبرگزاری فارس
عدم حضور وزیر کشور در جلسات مناسب‌سازی/ پیمانکاران با مفاهیم مناسب‌سازی غریبه‌اند