Home

جمع آوری 13 هزار متکدی از سطح شهر تهران

معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران گفت: با اجرای طرح ساماندهی متکدیان طی پنج ماه گذشته 13 هزار و 352 نفر از متکدیان و بی خانمان ها را شناسایی و به مراکز تابعه ارجاع شده است.

از: خبرگزاری فارس
جمع آوری 13 هزار متکدی از سطح شهر تهران
  test