Home

توجه به زیرساخت‌های ورزشی نیر در اولویت قرار دارد

فرماندار شهرستان نیر گفت: توجه به زیرساخت‌های ورزشی و تقویت این حوزه از اولویت‌های مهم و اصلی شهرستان نیر است و با توجه به این موضوع درصدد توسعه این بخش خواهیم بود.

از: خبرگزاری فارس
توجه به زیرساخت‌های ورزشی نیر در اولویت قرار دارد