Home

خودکشی عامل تیراندازی و قتل‌های امروز اراک تکذیب شد

پلیس استان مرکزی شایعه خودکشی عامل تیراندازی و قتل‌های امروز اراک را تکذیب کرد.

از: خبرگزاری فارس
خودکشی عامل تیراندازی و قتل‌های امروز اراک تکذیب شد