حفظ هویت ملی ایران، بر پایه دو ستون زبان فارسی و تاریخ استوار است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تقویت زبان های قومی عاملی برای تعالی زبان فارسی و انسجام هویت ملی خواهد بود.

<
از: خبرگزاری فارس
حفظ هویت ملی ایران، بر پایه دو ستون زبان فارسی و تاریخ استوار است