کارتن خواب‌ها چه می‌گویند؟

خیلی از زندگی شبانه در مددسرا راضی نیست. اگر چه حرف هایی که می گوید را آن هایی که حال و روز درست و درمان تری دارند تایید می کنند. شاید هم بر اثر شیشه باشد ؛ نمی دانم!

<
از: خبرگزاری فارس
کارتن خواب‌ها چه می‌گویند؟