رویارویی پرسپولیسی‌ها و نفتی‌ها و خوش و بش گرم طارمی با خلیلی

بازیکنان تیم پرسپولیس امروز پس از حضور در هتل المپیک با اعضای تیم نفت رو در رو شده و با هم به خوش و بش پرداختند.

<
از: خبرگزاری فارس
رویارویی پرسپولیسی‌ها و نفتی‌ها و خوش و بش گرم طارمی با خلیلی