افزایش 13.5 درصدی مراجعین سرپایی تصادف به مراکز پزشکی قانونی استان

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی از افزایش 13.5 درصدی مراجعین سرپایی تصادف به مراکز پزشکی قانونی استان خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
افزایش 13.5 درصدی مراجعین سرپایی تصادف به مراکز پزشکی قانونی استان