Home

اختصاص بخشی از شهریه دریافتی از مدارس غیردولتی به مناطق محروم

نمایندگان مجلس مقرر کردند؛ سالانه معادل ۴ درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود.

از: ایلنا
اختصاص بخشی از شهریه دریافتی از مدارس غیردولتی به مناطق محروم