نگاه رئیس‌جمهور به مناطق کمترتوسعه یافته ویژه است

معاون اجرایی رئیس جمهور، نگاه دولت به مناطق کمتر توسعه یافته را نگاه ویژه دانست.

از: ایلنا
نگاه رئیس‌جمهور به مناطق کمترتوسعه یافته ویژه است