خالی کردن زندان‌های ترکیه برای زندانی کردن کودتاچیان

ترکیه ۳۸ هزار زندانی را آزاد کرد تا فضا برای زندانی کردن کودتاچیان فراهم شود.

از: ایلنا
خالی کردن زندان‌های ترکیه برای زندانی کردن کودتاچیان