Home

احتمال ورود سرمایه‌های مشکوک به مناطق آزاد با مصوبه شورای پول و اعتبار /شرایط برای سرمایه‌گذاری سخت شد

مدیر کل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه 15میلیون دلار برای حداقل سرمایه بانک‌های آف شور استاندارد جهانی است، گفت: شورای پول و اعتبار با افزایش حداقل سرمایه بانک‌های آف شور شرایط سرمایه گذاری در مناطق آزاد را سخت کرد.

از: ایلنا
احتمال ورود سرمایه‌های مشکوک به مناطق آزاد با مصوبه شورای پول و اعتبار /شرایط برای سرمایه‌گذاری سخت شد