Home

بهمن کشاورز: دست مقام‌های قضایی و امنیتی برای تفسیر قوانین رسانه باز است

بهمن کشاورز می‌گوید در متن پیش‌نویس فعلی لایحه رسانه‌های همگانی راه تفسیر و تاویل بر روی مجریان و خوانندگان یا استنادکنندگان به آن بسته نشده است.

از: ایلنا
بهمن کشاورز: دست مقام‌های قضایی و امنیتی برای تفسیر قوانین رسانه باز است
  test