توضیحات محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده هما هودفر

معاون اول قوه قضاییه گفت: قرار وثیقه هما هودفر ۱۵۰ میلیون تومانی بود که به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در نهایت با تودیع آن، آزاد شد.

از: ایلنا
توضیحات محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده هما هودفر