Home

ورزشکاران از حمله هکرها به سیستم‌های وادا هراسی نداشته باشند

اولیور رابین، مدیر آموزش آژانس جهانی ضددوپینگ به ورزشکاران سراسر دنیا اطمینان داد که سیستم‌های اصلی وادا هیچ آسیبی در حمله هکرها ندیده است.

از: ایلنا
ورزشکاران از حمله هکرها به سیستم‌های وادا هراسی نداشته باشند