ترکیه تجهیزات نظامی بیشتری در مرز سوریه مستقر کرد

ترکیه برای نیروهای خود در مناطق مرزی سوریه، سلاح و مهمات فرستاد.

از: ایلنا
ترکیه تجهیزات نظامی بیشتری در مرز سوریه مستقر کرد