Home

سرمایه تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد 4 برابر شد/مبارزه با پولشویی از اقدامات اصلاحی بانک مرکزی است

حیدری درباره دلیل افزایش سرمایه تاسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد گفت: بانک های با سرمایه پایین در انجام فعالیت های اقتصادی موفق نخواهند بود.

از: ایلنا
سرمایه تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد 4 برابر شد/مبارزه با پولشویی از اقدامات اصلاحی بانک مرکزی است