گاهی دولت‌ها به خاطر افکار عمومی اقداماتی انجام می‌دهند

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای تولید کشور مشکل ایجاد کرده است، گفت: اصل دریافت مالیات بر ارزش افزوده صحیح بوده اما نحوه اجرای آن باید تغییر کند.

از: ایلنا
گاهی دولت‌ها به خاطر افکار عمومی اقداماتی انجام می‌دهند