Home

استخدام ۳ هزار فرزند شهید و ایثارگر در آموزش و پرورش/اجرای "سنوات ارفاقی برای همسران شهدا" و "تبدیل احکام جانبازان"

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش از پیگیری اجرای "سنوات ارفاقی برای همسران شهدا" و "تبدیل احکام جانبازان" خبر داد.

از: ایلنا
استخدام ۳ هزار فرزند شهید و ایثارگر در آموزش و پرورش/اجرای "سنوات ارفاقی برای همسران شهدا" و "تبدیل احکام جانبازان"