تعدیل در کارخانه کاشی نیلو در اصفهان

سه شنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۵
تعدیل در کارخانه کاشی نیلو در اصفهان

تعدادی از کارگران کارخانه کاشی نیلو در روزهای گذشته تعدیل شده اند. این کارگران روز گذشته در مقابل درب کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند.

تعدادی از کارگران کارخانه کاشی نیلو در روزهای گذشته تعدیل شده اند. این کارگران روز گذشته در مقابل درب کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش ایلنا، کارخانه کاشی نیلو در اصفهان دست به تعدیل نیروهای خود زده است.

تعدادی از این کارگران که در روزهای گذشته از ورود به کارخانه منع شده اند، روز گذشته مقابل درب کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران می‌گویند وضعیت بحرانی این واحد تولیدی  کارگران را دچار مشکل کرده است، به طوری که علاوه بر معوقات مزدی و عدم پرداخت به موقع دستمزدها، کارگران این واحد در مقاطع مختلف تعدیل شده اند.

گفتنی است در سال جاری و در ماههای گذشته چمد نوبت کارگران این کارخانه در اعتراض به معوقات مزدی خود دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.

در آخرین مورد از این تجمعات در شهریورماه این کارگران با تجمع در مقابل کارخانه به عدم دریافت ده ماه مطالبات مزدی خود اعتراض کردند.  
تعدیل در کارخانه کاشی نیلو در اصفهان