ادارات متولی برای ساماندهی بی خانمانان پای کار بیایند

شهردار سنندج گفت: ادارات و متولیانی که نقش اصلی در ساماندهی معتادان و بی خانمان دارند باید در حل این مشکل دخالت مستقیم داشته باشند.

از: ایلنا
ادارات متولی برای ساماندهی بی خانمانان پای کار بیایند