سندروم گناهان نابخشودنی/ آشنایی با هفت‌گناه مرگبار

در الهیات مسیحی فهرستی از هفت‌گناه مرگبار ارائه شده و باور بر این است که ارتکاب هر یک از این هفت‌گناه مجازات آتش و خشم خدا را به همراه دارد.

از: ایلنا
سندروم گناهان نابخشودنی/ آشنایی با هفت‌گناه مرگبار