واگذاری مسئولیت تدوین سند ملی 2030 یونسکو به آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به واگذاری مسئولیت تدوین سند ملی 2030 یونسکو به آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش ایران از ظرفیت بالایی برای مشارکت در طرح های ملی و بین المللی برخوردار است.

از: ایلنا
واگذاری مسئولیت تدوین سند ملی 2030 یونسکو به آموزش و پرورش