Home

چشم امید کشورهای منطقه به ایران است /با درآمدهای نفتی نمی‌توان کشور را اداره کرد

رئیس انجمن فرماندهی و کنترل ایران با بیان اینکه با درآمدهای محدود نفتی نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم، گفت: از نظر علمی هیچ وقت نمی‌توانیم دور کشور خط بکشیم در واقع تعامل علمی با دنیا برای ما یک اصل است.

از: ایلنا
چشم امید کشورهای منطقه به ایران است /با درآمدهای نفتی نمی‌توان کشور را اداره کرد