شورا از تعداد و نحوه تخلفات در پرونده واگذاری املاک شهرداری باخبر نیست

رئیس شورای شهر تهران گفت: منتظریم تا گزارش نهایی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری آماده شود تا ما هم از تعداد و نحوه تخلفات باخبر شویم.

از: ایلنا
شورا از تعداد و نحوه تخلفات در پرونده واگذاری املاک شهرداری باخبر نیست