در شفاف‌سازی تخلفات صندوق ذخیره با احدی تعارف نداریم

وزیر آموزش و پرورش گفت: وقت زیادی برای روشن شدن تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان گذاشتم و در شفاف‌سازی این تخلفات با احدی تعارف نداریم.

از: ایلنا
در شفاف‌سازی تخلفات صندوق ذخیره با احدی تعارف نداریم