دفترم توسط وزارت اطلاعات دولت قبل شنود می‌شد

نائب رییس مجلس گفت: گذاشتن شنود در دفتر کارم توسط وزارت اطلاعات دولت قبل صورت گرفته بود.

از: ایلنا
دفترم توسط وزارت اطلاعات دولت قبل شنود می‌شد