Home

زاینده رود از ۲۸ دی ماه پرآب می شود

آب سد زاینده رود از 28 دیماه برای مدت 22 روز، به میزان 46 متر مکعب در ثانیه برای اراضی کشاورزی، رهاسازی خواهد شد تا کشاورزان به نسبت حجم آبی که رها سازی می شود به کشت و کار خود بپردازند.

از: ایلنا
زاینده رود از ۲۸ دی ماه پرآب می شود