Home

انتشار جداول گزیده آمارهای اقتصادی آبان ماه 1395

نشریه الکترونیکی «گزیده آمارهای اقتصادی» مربوط به آبان ماه 1395 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر ‌شد.

از: ایلنا
انتشار جداول گزیده آمارهای اقتصادی آبان ماه 1395