Home

اعلام یک دقیقه سکوت در اجلاس کشورهای عضو گروه ٧٧ در ژنو

در روز سه شنبه ٢١دی ماه اولین اجلاس کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۷ برای اعطای ریاست گروه از آرژانتین به تانزانیا در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد.

از: ایلنا
اعلام یک دقیقه سکوت در اجلاس کشورهای عضو گروه ٧٧ در ژنو