Home

میرزایی: بعضی‌ها برای پست و مقام سکوت می‌کنند/ در موی‌تای ایران همه خود را ژنرال می‌دانند

عضو هیات رئیسه انجمن موی‌تای گفت: متاسفانه شاهد باند و باندبازی در انجمن هستیم و برخی به خاطر پست و مقام، سکوت می کنند.

از: ایلنا
میرزایی: بعضی‌ها برای پست و مقام سکوت می‌کنند/ در موی‌تای ایران همه خود را ژنرال می‌دانند