Home

سازوکار ساماندهی بدهی‌های دولت مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت به منظور ساماندهی بدهی های دولت، قوه مجریه را به حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی موظف کردند.

از: ایلنا
سازوکار ساماندهی بدهی‌های دولت مشخص شد
  test