Home

گالری «فردا» از فردا میزبان آثار اصغر کفشچیان‌مقدم و شاگردان

نمایشگاه آثار اصغر کفشچیان‌مقدم و شاگردانش فردا در نمایشگاه «پیک. آن جوانان» افتتاح می‌شود.

از: ایلنا
گالری «فردا» از فردا میزبان آثار اصغر کفشچیان‌مقدم و شاگردان