مخالفت دادستان یونان با استرداد نظامیان ترکیه

دادستان یونانی با استرداد نظامیان ترکیه به این کشور مخالفت کرد.

از: ایلنا
مخالفت دادستان یونان با استرداد نظامیان ترکیه