Home

ترکیب جدید شورای فقهی در بانک مرکزی مشخص شد

نمایندگان مجلس ترکیب جدید شورای فقهی در بانک مرکزی را برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی مشخص کردند.

از: ایلنا
ترکیب جدید شورای فقهی در بانک مرکزی مشخص شد
  test