Home

قانون گرایی در جامعه باید به یک ارزش تبدیل شود

مدیرکل حوزه استاندار در نشست شورای اداری استان خوزستان، گفت: در حال حاضر اگر کسی بخواهد با دقت و به شکل قانونی کاری را انجام دهد، یا در مقابلِ درخواست غیر قانونی جواب رد بدهد، به عنوان فردی نامطلوب دیده می‌شود.

از: ایلنا
قانون گرایی در جامعه باید به یک ارزش تبدیل شود