برنامه تعاون روستایی ایران برای ذخیره سازی 40 هزار تن میوه شب عید

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: برنامه این سازمان برای خرید و ذخیره سازی 40هزار تن میوه شب عید با هدف تنظیم بازار شروع شده است.

از: ایلنا
برنامه تعاون روستایی ایران برای ذخیره سازی 40 هزار تن میوه شب عید