فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی آماده بهره برداری است

رئیس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی به پایان رسیده و منتظر بهره برداری رسمی است گفت : خوشبختانه وزارت نفت در سال های اخیر به توانمندی ساخت داخل توجه کرده به همین دلیل بخش عمده تجهیزات نفتی را در کشور می سازیم.

از: ایلنا
فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی آماده بهره برداری است