اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس

ایرنا - اصفهان - همزمان با ماه محرم ، آش نذری در مدارس اصفهان توزیع می شود. تصاویر توزیع نذری در دبیرستان غیاث الدین جمشید کاشانی در ناحیه 3 آموزش و پرورش اصفهان را نشان می دهد.*1*11*

ایرنا - اصفهان - همزمان با ماه محرم ، آش نذری در مدارس اصفهان توزیع می شود. تصاویر توزیع نذری در دبیرستان غیاث الدین جمشید کاشانی در ناحیه 3 آموزش و پرورش اصفهان را نشان می دهد.*1*11*
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس
اصفهان/محرم و توزیع آش نذری در مدارس