Home

تیراندازی در فرودگاه فلوریدا

شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
تیراندازی در فرودگاه فلوریدا

ایرنا - تیراندازی در یکی از فرودگاه های ایالت فلوریدا به کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 9 نفر منجر شده است. این حادثه روز جمعه اتفاق افتاده است.*11*

ایرنا - تیراندازی در یکی از فرودگاه های ایالت فلوریدا به کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 9 نفر منجر شده است. این حادثه روز جمعه اتفاق افتاده است.*11*
تیراندازی در فرودگاه فلوریدا
تیراندازی در فرودگاه فلوریدا
تیراندازی در فرودگاه فلوریدا
تیراندازی در فرودگاه فلوریدا
تیراندازی در فرودگاه فلوریدا
تیراندازی در فرودگاه فلوریدا
تیراندازی در فرودگاه فلوریدا
تیراندازی در فرودگاه فلوریدا
تیراندازی در فرودگاه فلوریدا
تیراندازی در فرودگاه فلوریدا
تیراندازی در فرودگاه فلوریدا
تیراندازی در فرودگاه فلوریدا
تیراندازی در فرودگاه فلوریدا