ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی

پکن - ایرنا - سفرا و دیپلماتهای خارجی مقیم پایتخت چین با امضای دفتر یادبود ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی، به یار دیرین امام (ره) و رهبری ادای احترام کردند. عکاس: فرهاد راستی * 6

پکن - ایرنا - سفرا و دیپلماتهای خارجی مقیم پایتخت چین با امضای دفتر یادبود ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی، به یار دیرین امام (ره) و رهبری ادای احترام کردند.عکاس: فرهاد راستی *7
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی
ادای احترام دیپلمات های خارجی در چین به آیت الله رفسنجانی