انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور
ایرنا - تهران - خبرنگاران حاضر در وزارت کشور از اولین ساعات بامداد شنبه تا صبح در انتظار شنیدن اولین نتایج شمارش آرا دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر، برخی بیدار و برخی به نوبت در حال استراحت هستند. *8*
انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور
انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور
انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور
انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور
انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور
انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور
انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور
انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور
انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور
انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور
انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور
انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور