تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
ایرنا- بیرجند- ساعت24جمعه شب رای گیری در شعبه های اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در خراسان جنوبی پایان یافت و شمارش آرا پس از آن شروع شد، تصاویر مربوط به یکی از شعبه های اخذ رای در بیرجند است.
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند
تصاویری از شمارش آرا پس از پایان زمان رای گیری در ساعت 24جمعه شب در بیرجند