Home

اجرای برنامه جامع نظارت برای جلوگیری از تخلفات مدارس غیردولتی ضروری است

تهران - ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران نبود برنامه مشخص برای نظارت بر مدارس غیردولتی را دلیلی بر تخلفات و قانون گریزی این مدارس عنوان کرد و گفت: با اجرای برنامه جامع نظارت قانون مداری و رعایت حقوق دانش آموزان در زمینه دریافت شهریه و صیانت از برنامه درسی محقق می شود.