Home

استاندار کرمان: رفع معضل اعتیاد به همکاری همه دستگاه ها نیاز دارد

کرمان - ایرنا - استاندار کرمان گفت: اعتیاد آسیبی است که دامان جامعه را گرفته و باید در پرتو تعامل و همکاری همه دستگاه ها، این معضل را حل کنیم.

استاندار کرمان: رفع معضل اعتیاد به همکاری همه دستگاه ها نیاز دارد